Events

Employability and Skills Wales Convention 2017

6th December 2017

SWALEC, Cardiff, CF11 9XR

Employability and Skills Wales Convention 2017

6 December 2017

SWALEC, Cardiff, CF11 9XR
 
 
Learning and Work Institute is pleased to bring you this year’s Welsh Employability and Skills Convention.
 

The Employability and Skills Wales Convention brings together high profile speakers from across the wide spectrum of pre-employment and post-employment support; contributions from Welsh Government, Department for Work and Pensions, Jobcentre Plus, employers, training providers and other stakeholders across Wales will give us an opportunity to hear and discuss best practice from Wales and other parts of the UK.

Whether you are delivering a national contract, running a local project, working for local, Welsh or UK national government, private sector or third sector, the Employment and Skills Wales Convention will help you improve services and understand the policy and financial pressures to come.

Sponsorship and exhibitions packages available. Contact Mintra Sadler

Read our terms and conditions

  

Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru 2017

6 Rhagfyr 2017

SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

 

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru eleni.

Daw Confensiwn Sgiliau a Chyflogadwyedd Cymru â siaradwyr proffil uchel ynghyd ar draws y sbectrwm eang o gefnogaeth cyn-cyflogaeth ac ôl-cyflogaeth; bydd cyfraniadau gan Lywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Canolfan Byd Gwaith, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a rhanddeiliaid eraill ledled Cymru yn rhoi cyfle i ni glywed a thrafod arfer gorau o Gymru a rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

P'un ai ydych yn darparu contract cenedlaethol, yn rhedeg prosiect lleol, yn gweithio i lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y Deyrnas Unedig, y sector preifat neu'r trydydd sector, bydd Confensiwn Sgiliau a Chyflogadwyedd Cymru yn eich helpu i wella gwasanaethau a deall y pwysau polisi ac ariannol i ddod.

Mae pecynnau noddi ac arddangos ar gael. Cysylltwch â Mintra Sadler

 

Cyflwyno'ch mynegiant o ddiddordeb gan 27 Hydref

Sponsors & Supporters

Book Online